Upis

Prelazak sa druge visokoškolske ustanove

Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa su predviđeni Opštim aktima Visoke škole (odgovarajući broj položenih ispita iz ovog studijskog programa, odnosno da student ostvari potreban broj ECTS bodova).

Studenti koji prelaze sa drugih visokoškolskih institucija mogu nastaviti studije nakon usaglašavanja studijskih programa i rješenja komisije Visoke škole o priznatim ispitima. Studenti su obavezi da prilikom podnošenja molbe za upis uz već pomenutu redovnu dokumentaciju dostave rješenje o položenim ispitima, kao i nastavni plan i program sa prethodne visokoškolske institucije.