Projekti

GEOPARK KONJIC

Visoka škola je pokrenula inicijativu za osnivanje prvog geoparka u Bosni i Hercegovini. Značaj ovog projekta prepoznale su lokalne vlasti, ali i susjedne države. Tim povodom organizovan je inicijalni sastanak grupe eksperata, predstavnika Geoparka Papuk, Vlade Republike Srbije i predstavnika Općine Konjic, te Visoke škole za turizam i menadžment Konjic. Konjic ima sve prirodne, fizičke i materijalne pretpostavke za uspjeh ovog projekta.

FLEXIBLE INVISIBLE COLLEGE – FIC

Flexible Invisible College je institucija neformalnog obrazovanja, prva svoje vrste u BiH. Naš cilj je uvezivanje formalnog načina obrazovanja sa
neformalnim pristupom te razvoj otvorene ličnosti. Želimo naučiti mlade kako da uče i to svoje znanje pretoče u praktičnu korist kako na ličnom tako i poslovnom planu. Svi FIC programi dijele se u dvije grupe, a to su :

-programi sticanja znanja

-programi sticanja vještina i obuke

U okviru FIC izučavamo:
1. Programi usavršavanja i vještina
2. Programi međusobnog razumjevanja
3. Medijski programi
4. Programi zaštite individualnih i kolektivnih prava manjina
5. Škola retorike
6. Management programi
7. Timski rad

Obrazovni program sadrži sljedeće oblasti:

1. Civilno društvo
2. Politička kultura
3. Nacije i nacionalizam
4. Primjenjena demokratija
5. Javno mnijenje i mediji
6. Modernizacija
7. Preduzetništvo
8. Tranzicija

SARAJEVSKA ŠKOLA POSLOVNIH VJEŠTINA- MARIJANA ŠEĆIBOVIĆ

«Sarajevska škola poslovnih vještina Marijana Šećibović» je konsultantski dio Flexible Invisible College koji je osnovan 2012.godine s ciljem uvezivanja formalnog načina obrazovanja sa neformalnim, te razvoj otvorene ličnosti. Od 2000.godine, suočeni sa tranzicijskim tokovima, ulaskom kapitalizma na velika vrata, nikako ne uspijevamo da uskladimo potrebe poslodavaca sa obrazovnim sistemom. Poslodavci traže radnika znanja na svim nivoima, a obrazovni sistem uglavnom daje nefunkcionalno znanje – znamo, a zapravo ne znamo da znanje primijenimo. Formalni obrazovni sistem nas ne uči vještinama bez kojih je nezamislivo izaći na konkurentsko tržište. Ideja škole poslovnih vještina je dugo sazrijevala. Živimo u vremenu kada je poruka ključ uspjeha, te ako imamo problem u komunikaciji, nemoguće je da poruku primimo, a tek koliko je teško da poruku pošaljemo. Živimo u vremenu komunikacije, pa proces poslovanja postavlja neka nova pravila. Poslovni svijet zahtjeva visok stepen komunikacijskih vještina jer situacije prenos ideja, razmjena mišljenja, predstavljanje proizvoda, krizne situacije, zahtijevaju znanje. Uspješna poslovna komunikacija utiče na poslovnu klimu, pomaže boljem poslovanju, motiviše zaposlene, a na kraju doprinosi i povećanju profita organizacije. «Sarajevska škola poslovnih vještina Marijana Šećibović» pruža usluge savjetovanja kompanija, edukaciju menadžera i /ili HR –a u cilju maksimalnog iskorištavanja ljudskih resursa kompanije. Namijenjene su onima koji žele da urede svoje kompanije pretvarajući ih u funkcionalan sistem u kome su uposleni zadovoljni i visoko motivirani.

Za više informacija o ovom projektu posjetite: www.sspv.edu.ba

DIJALOG I TOLERANCIJA – SARADNJA SA MEĐURELIGIJSKIM VIJEĆEM U BiH

Naši profesori su u saradnji sa MRV BiH, u julu 2016. godine na Jahorini, organizovali radionicu pod nazivom “Dijalog i tolerancija” za 35 presdstavnika mladih koji učestvuju u radu odbora za međureligijsku saradnju iz čitave BiH.  Ovo je jedan od projekata na koje smo ponosni, a promocija mira i tolerancije u BiH  jedan je od temeljnih principa rada Visoke škole za turizam i menadžment Konjic.

STUDENTSKE AKTIVNOSTI

Studentsko predstavničko tijeLo na Visokoj školi zove se Studentski parlament. Njihovi predstavnici aktivni su u radu svih tijela Visoke škole čije odluke se direktno odnose na studentska prava i obaveze. Senat broji dva člana predstavnika studenata. Ponosni smo na redovnu godišnju aktivnost podjele novogodišnjih paketića za mališane u Konjicu, projekat “Kafa sa građanima Konjica”, ručna izrada ekološki prihvatljivih ukrasa, te volontiranje naših studenata u svim društveno značajnim organizacijama.