Projekti

Projekti

Geopark Konjic – Visoka škola je pokrenula inicijativu za osnivanje prvog geoparka u Bosni i Hercegovini. Značaj ovog projekta prepoznale su lokalne vlasti, ali i susjedne države. Tim povodom organizovan je inicijalni sastanak grupe eksperata, predstavnika Geoparka Papuk, Vlade Republike Srbije i predstavnika Općine Konjic, te Visoke škole za turizam i menadžment Konjic. Konjic ima sve prirodne, fizičke i materijalne pretpostavke za uspjeh ovog projekta.

Flexible Invisible College je institucija neformalnog obrazovanja, prva svoje
vrste u BiH. Naš cilj je uvezivanje formalnog načina obrazovanja sa
neformalnim pristupom te razvoj otvorene ličnosti. U krajnjoj liniji želimo
naučiti mlade kako da uče i to svoje znanje pretoče u praktičnu korist kako na
ličnom tako i poslovnom planu. Svi FIC programi dijele se u dvije grupe, a to
su : -programi sticanja znanja -programi sticanja vještina i obuke
U okviru FIC izučavamo:
1. Programi usavršavanja i vještina
2. Programi međusobnog razumjevanja
3. Medijski programi
4. Programi zaštite individualnih i kolektivnih prava manjina
5. Škola retorike
6. Management programi
7. Timski rad
Obrazovni program sadrži sljedeće oblasti:
1. Civilno društvo
2. Politička kultura
3. Nacije i nacionalizam
4. Primjenjena demokratija
5. Javno mnijenje i mediji
6. Modernizacija
7. Preduzetništvo
8. Tranzicija                                                                                                                      9.Retorika

10. Prezentacija naučnog rada
11. Poslovna kultura
12. Kultura ponašanja
13. Poslovna korespondencija
14. Informatička pismenost
15. Strani jezici
16. Radionice

Vjerski turizam i teologija

Visoka škola za turizam i menadžment Konjic je u saradnji sa Fakultetom islamskih studija
Novi Pazar organizovala Naučnu konferenciju sa međunarodnim učešćem pod nazivom
Vjerski turizam i teologija“. Naučni skup je održan u sarajevskoj Gazi Husrev-begovoj
biblioteci od 25.-26.09.2019. Pored naučnika iz BiH, radove na konferenciji prezentirali su
profesori i israživači iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Rusije.
Konferencija se bavila slijedećom naučnom problematikom:
a.  Vjerske zajednice, posebno one koje su rezervisane prema turizmu kao obilježju
savremenog doba, nerijetko izbjegavaju označavati religijskim turizmom putovanja potaknuta
vjerom (npr. hodočašća);
b.  Odnos teologa prema masovnim savremenim kretanjima, i to globalnog i lokalnog
karaktera;
c.  Masovna turistička kretanja vjernika  i uloga vjerskih zajednica na našim
prostorima;
d.  Mogu li oni koji su završili teologiju, a koji djeluju unutar vjerskih organizacija, da
se bave vjerskim turizmom?;
e. Da li bi organizacija vjerskog turizma možda trebala da se sistemski/sustavno uredi
kako bi se  vjerski turizam podigao na jedan zavidan nivo, što bi  podiglo i sam kvalitet
pružanja usluga;
f.  Vjerski objekti kao turističke atrakcije.

Shvaćen na moderan način, religijski turizam doživljava svoju ekspanziju i uklapa se u
globalne turističke tokove. Budući da je riječ o ekonomski vrlo korisnom obliku turizma, a
Bosna i Hercegovina ima itekako šta da pokaže svijetu, ovakav projekat potiče iznalaženje
načina za sistemskim rješenjima te bolju promociju BIH u svijetu, zahvaljujući
multidisciplinarnom pristupu stručnjaka različitih profila.