Osnove menadžmenta

Na dodiplomskim studijima trogodišnjeg programa (6 semestara, 180 ECTS bodova) Visoka škola izvodi studij Osnova menadžmenta koji pripada polju društvenih nauka. Nakon završenog trogodišnjeg programa svršeni studenti dobijaju stručni naziv Bachelor osnova menadžmenta.

Studijski program je koncipiran u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju  BiH, Zakonom o visokom obrazovanju Hercegovačko – neretvanskog kantona i Bolonjskom deklaracijom. Njegov prevashodni cilj je pružanje sadržajnog i kvalitetnog obrazovanja, kao i osposobljavanje mladih stručnjaka za kvalitetno djelovanje na polju menadžmenta. Akcenat se stavlja na usvajanju fundamentalnih znanja iz oblasti menadžmenta i poslovne ekonomije.

Upis

Upis kandidata se vrši na osnovu konkursa koji raspisuje Visoka škola. Da bi kandidat konkurisao za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija neophodno je da ima završeno srednjoškolsko obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Student ima mogućnost da upiše Osnovne akademske dodiplomske studije u trajanju od tri godine (180 ECTS). Broj upisanih studenata predlaže Visoka škola. Redosljed kandidata za upis utvrđuje se na osnovu opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju i intervjua koji se obavi sa kandidatima. Kandidat se upisuje na studije u skladu sa kriterijumima usklađenim u Konkursu koji raspisuje Visoka škola.

Studije se izvode na jeziku sva tri naroda – bosanskom, hrvatskom i srpskom, u formi teoretske i praktične nastave, seminarskih radova, učenja na daljinu, dodatnih oblika nastave, kao i samostalnog rada studenata. Studije podrazumjevaju kontinuirano ocjenjivanje studenata. Studijski program čine obavezni i izborni predmeti. Polaganje ispita i ocjenjivanje studenata vrši se na način i po postupku utvrđenom Statutom Visoke škole.

Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa, predviđeni su Opštim aktima Visoke škole (odgovarajući broj položenih ispita iz ovog studijskog programa, odnosno ostvarivanje potrebnog broja ECTS kredita).

Svrha studijskog programa

Studijski program Osnove menadžmenta ima jasno definisanu svrhu i ulogu u obrazovnom sistemu, dostupnu javnosti. Program je koncipiran tako da prati i primenjuje sve inovacije iz oblasti obrazovanja, a prije svega osnovne pravce razvoja visokog obrazovanja u našoj zemlji, kao i ključne standarde Bolonjskog procesa. Studijski program Osnove Menadžmena, prije svega poštuje kriterijume kvaliteta, fleksibilnosti i efikasnosti obrazovnog procesa.

Cilj studijskog programa

Studijski program Osnove menadžmenta predviđen je za osposobljavanje studenata za rad na menadžerskim poslovima u privredi i uslužnim djelatnostima, kao stručnjaka za marketing i menadžment u javnoj upravi i lokalnim zajednicama.

Ishod studijskog programa

Osposobljenost menadžera je u tome da sagledavaju i tumače na integralan način, kroz razvoj stvaralačkog i kritičnog mišljenja o uzrocima, efektima i funkcijama razvojnih kretanja; izgradnja kompetencija i vještina menadžera za obavljanje analitičko-stručnih, planerskih, organizacionih i operativnih poslova vezanih za teoriju i praksu.

Nastavni plan i program studija

Spisak predmeta, raspored po semestrima, broj časova po oblicima aktivne nastave, ukupno opterećenje po semestrima i broj ECTS bodova po svakom predmetu:

 

Nastavni-planovi-2019-i-20-1-om