Menadžment informacionih tehnologija

Na dodiplomskim studijima trogodišnjeg (6 semestara, 180ECTS bodova) ili četverogodišnjeg programa (8 semestara, 240 ECTS bodova) Visoka škola izvodi studij Menadžment informacionih tehnologija koji pripada polju tehničkih nauka. Nakon završenog studijskog programa svršeni studenti dobijaju stručni naziv Bachelor menadžmenta informacionih tehnologija.

Studijski program je koncipiran u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju BiH, Zakonom o visokom obrazovanju Hercegovačko – neretvanskog kantona i Bolonjskom deklaracijom. Njegov prevashodni cilj je pružanje sadržajnog i kvalitetnog obrazovanja, kao i osposobljavanje mladih stručnjaka za kvalitetno djelovanje na polju informacionih tehnologija. Studenti se edukuju za idеntifikаciјu i еvаluаciјu sаvrеmеnih i dоlаzеćih tеhnоlоgiја rаdi оdrеđivаnjа njihоvе primjеnljivоsti u rjеšаvаnju pоtrеbа kоrisnikа, kao i anаlizu uticаја tеhnоlоgiје nа pојеdincе, оrgаnizаciје i društvо, uključuјući еtičkе i prаvnе аspеktе.

Upis

Upis kandidata se vrši na osnovu konkursa koji raspisuje Visoka škola. Da bi kandidat konkurisao za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija neophodno je da ima završeno srednjoškolsko obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Student ima mogućnost da upiše Osnovne akademske dodiplomske studije u trajanju od tri (180 ECTS) ili četiri godine (240 ECTS). Broj upisanih studenata predlaže Visoka škola. Redosljed kandidata za upis utvrđuje se na osnovu opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju i intervjua koji se obavi sa kandidatima. Kandidat se upisuje na studije u skladu sa kriterijumima usklađenim u Konkursu koji raspisuje Visoka škola.

Studije se izvode na jeziku sva tri naroda – bosanskom, hrvatskom i srpskom, u formi teoretske i praktične nastave, seminarskih radova, učenja na daljinu, dodatnih oblika nastave, kao i samostalnog rada studenata. Studije podrazumjevaju kontinuirano ocjenjivanje studenata. Studijski program čine obavezni i izborni predmeti. Polaganje ispita i ocjenjivanje studenata vrši se na način i po postupku utvrđenom Statutom Visoke škole.

Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa, predviđeni su Opštim aktima Visoke škole (odgovarajući broj položenih ispita iz ovog studijskog programa, odnosno ostvarivanje potrebnog  broja ECTS kredita).

Svrha studijskog programa

Misija studijskog programa Menandžment informacionih tehnologija je da doprinese obrazovnom, kulturnom, ekonomskom i socijalnom napretku BiH, obezbjeđujući napredne osnovne i akademske studije u oblasti informacionih tehnologija, kao i kontinuiranu profesionalnu edukaciju. Visoka škola će studentima pružati upoznavanje savremenih tehničkih koncepata i prakse u oblast informacionih tehnologija.

Jedan od osnovnih ciljeva ovakvog obrazovanja je i razvijanje sposobnosti za timski rad radi ispunjenja zajedničkog cilja integracijom lične inicijative i grupne kooperacije, sposobnosti efektivne komunikacije i efikasnosti u radu sa klijentima, korisnicima i kolegama, kako verbalna tako i tekstualna, upotrebom odgovarajuće terminologije, kao i razumjevanje potrebe za kontinuiranim učenjem u toku čitave karijere.

Cilj studijskog programa

Informacione tehnologije (IT), kao disciplina, više se bave tehnologijama nego informacijama (što je slučaj sa informacionim sistemima). IT je disciplina koja se vrlo brzo razvija kao rezultat zahtjeva iz prakse, odnosno potreba preduzeća i drugih organizacija. Danas poslovanje u svim oblastima potpuno zavisi od informacionih tehnologija, jer sve organizacije koriste sisteme zasnovane na IT. Ovakvi sistemi moraju da rade u skladu sa definisanim potrebama, da budu pouzdani i bezbjedni, da mogu da se usavršavaju, održavaju i, ako je potrebno, zamjene drugim. Podrška inženjera za IT je neophodna, jer oni razumiju računarske sisteme. Oni su usredsređeni na rješavanje problema vezanih za fizičke komponente
računara, kao i softvere koje primjenjuju.

Ishod studijskog programa

Sa znanjem koje stiču u okviru ovog programa, pored upravljanja korištenja IT sistema, studenti koji završe ovaj studijski program, mogu da rade i u preduzećima koja se bave i prodajom i održavanjem IT opreme (hardvera i softvera). Poslovi koje studenti nakon završetka ovog fakulteta mogu obavljati su: instalacija i održavanje IT opreme, nabavka i prodaja IT opreme (računarski hardver i softver), organizacija rada, upravljanje radom i korištenjem IT sistema, instalacija računarskih mreža, administracija i bezbjednost računarskih mreža, projektovanje web stranica, nadgledanje proizvoda za rad elektronske pošte, planiranje i upravljanje životnim ciklusom tehnologije.

Nastavni plan i program studija

Spisak predmeta, raspored po semestrima, broj časova po oblicima aktivne nastave, ukupno opterećenje po semestrima i broj ECTS bodova po svakom predmetu:

 

Nastavni-planovi-2019-i-20-1-MIT