Komunikologija i turizam

Na dodiplomskim studijima četverogodišnjeg programa (8 semestara, 240 ECTSbodova) Visoka škola izvodi studij Komunikologija i turizam koji pripada polju društvenih nauka. Nakon završenog četverogodišnjeg programa svršeni studenti dobijaju stručni naziv Bachelor komunikologije u turizmu.

Studijski program je koncipiran u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju BiH i Zakonom o visokom obrazovanju Hercegovačko – neretvanskog kantona i Bolonjskom deklaracijom. Njegov prevashodni cilj je pružanje sadržajnog i kvalitetnog obrazovanja, kao i osposobljavanje mladih stručnjaka za kvalitetno djelovanje na polju komunikologije za oblast turizma. Akcenat se stavlja na pružanju studentima fundamentalnih komunikoloških znanja za oblast hotelijerstva i ugostiteljstva, menadžmenta turističke destinacije i turističkog planiranja i rukovođenja.

Upis

Upis kandidata se vrši na osnovu konkursa koji raspisuje Visoka škola. Da bi kandidat konkurisao za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija neophodno je da ima završeno srednjoškolsko obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Student ima mogućnost da upiše Osnovne akademske dodiplomske studije u trajanju od četiri godine (240 ECTS). Broj upisanih studenata predlaže Visoka škola. Redosljed kandidata za upis utvrđuje se na osnovu opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju i intervjua koji se obavi sa kandidatima. Kandidat se upisuje na studije u skladu sa kriterijumima usklađenim u Konkursu kojeg raspisuje Visoka škola.

Studije se izvode na jeziku sva tri naroda – bosanskom, hrvatskom i srpskom, u formi teoretske i praktične nastave, seminarskih radova, učenja na daljinu, dodatnih oblika nastave, kao i samostalnog rada studenata. Studije podrazumjevaju kontinuirano ocjenjivanje studenata. Studijski program čine obavezni i izborni predmeti. Polaganje ispita i ocjenjivanje studenata vrši se na način i po postupku utvrđenom Statutom Visoke škole.

Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa, predviđeni su Opštim aktima Visoke škole (odgovarajući broj položenih ispita iz ovog studijskog programa, odnosno ostvarivanje potrebnog broja ECTS kredita).

Svrha studijskog programa

Studijski program Komunikologija i turizam ima jasno definisanu svrhu i ulogu u obrazovnom sistemu, dostupnu javnosti. Program je koncipiran tako da prati i primenjuje sve inovacije iz oblasti obrazovanja, a prije svega osnovne pravce razvoja visokog obrazovanja u našoj zemlji, kao i ključne standarde Bolonjskog procesa. Studijski program Komunikologija i turizam, prije svega poštuje kriterijume kvaliteta, fleksibilnosti i efikasnosti obrazovnog procesa.

Bosna i Hercegovina se nalazi na historijskoj raskrsnici gdje se odvijaju intezivna prilagođavanja evropskim integracijama i gdje se ispoljava snažan rast konkurencije. Na putu je definisanja razvojnih ciljeva i privrednih sektora sa izgledima za usjeh, gdje će samostalno i uz podršku međunarodne zajednice morati što prije da izgradi i realizuje konkurentske strategije rasta. Turizam se u tom kontekstu nameće kao nezaobilazan kompleks sa neiskorištenim potencijalom. Savremena komunikacija u turizmu predstavlja osnovu za razvoj modernih turističkih destinacija i sam razvoj turističke industrije. Pošto bosansko-hercegovački potencijali nisu do sada dovoljno valorizovani, jer turizam nije nikada bio ozbiljna tema razvojne politike. Sa druge strane, mnoge države sa sličnim ili čak slabijim potencijalom su posljednjih godina učinile napore koji su ih doveli na mapu značajnih svjetskih turističkih zemalja. Primjeri Mađarske, Poljske, Češke, Bugarske i Rumunije to najbolje potvrđuju.

Cilj studijskog programa

Studijski program Komunikologija i turizam predviđen je za osposobljavanje studenata za rad na menadžerskim poslovima u turizmu i sličnim uslužnim djelatnostima, kao stručnjaka za oblast komunikolgije koja dobija sve veći značaj u okviru turisitčkih destinacija.

Ishod studijskog programa

Osposobljenost komunikologa u turizmu je značajno zbog toga što mogu da sagledavaju i tumače na integralan način, kroz razvoj stvaralačkog i kritičnog mišljenja o uzrocima, efektima i funkcijama turističkih kretanja; izgradnja kompetencija i vještina komunikologa u turizmu za obavljanje istraživačko-stručnih, planerskih, organizacionih i operativnih poslova vezanih za teoriju i praksu turističkog komuniciranja.

Nastavni plan i program studija

Spisak predmeta, raspored po semestrima, broj časova po oblicima aktivne nastave, ukupno opterećenje po semestrima i broj ECTS bodova po svakom predmetu:

 

Nastavni-planovi-2019-i-20-1-komunikologija