Geoturizam

Na dodiplomskim studijima četverogodišnjeg programa (8 semestara, 240 ECTS bodova) Visoka škola izvodi studij Geoturizam koji pripada polju društvenih nauka (geografija. Nakon završenog četverogodišnjeg programa svršeni studenti dobijaju stručni naziv Bachelor menadžmenta u turizmu.

Studijski program je koncipiran u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju BiH, Zakonom o visokom obrazovanju Hercegovačko – neretvanskog kantona i Bolonjskom deklaracijom. Njegov prevashodni cilj je pružanje sadržajnog i kvalitetnog obrazovanja, kao i osposobljavanje mladih stručnjaka za kvalitetno djelovanje na polju geografije za oblast turizma. Akcenat se stavlja na pružanju studentima fundamentalnih znanja iz oblasti geoturizma, menadžmenta turističke destinacije i zaštite turističkih podučja.

Upis

Upis kandidata se vrši na osnovu konkursa koji raspisuje Visoka škola. Da bi kandidat konkurisao za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija neophodno je da ima završeno srednjoškolsko obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Student ima mogućnost da upiše osnovne akademske dodiplomske studije u trajanju od četiri godine (240 ECTS). Broj upisanih studenata predlaže Visoka škola. Redosljed kandidata za upis utvrđuje se na osnovu opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju i intervjua koji se obavi sa kandidatima. Kandidat se upisuje na studije u skladu sa kriterijumima usklađenim u Konkursu koji raspisuje Visoka škola.

Studije se izvode na jeziku sva tri naroda – bosanskom, hrvatskom i srpskom, u formi teoretske i praktične nastave, seminarskih radova, učenja na daljinu, dodatnih oblika nastave, kao i samostalnog rada studenata. Studije podrazumjevaju kontinuirano ocjenjivanje studenata. Studijski program čine obavezni i izborni predmeti. Polaganje ispita i ocjenjivanje studenata vrši se na način i po postupku utvrđenom Statutom Visoke škole.

Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa, predviđeni su opštim aktima Visoke škole (odgovarajući broj položenih ispita iz ovog studijskog programa, odnosno ostvarivanje potrebnog broja ECTS).

Svrha studijskog programa

Studijski program Geoturizam ima jasnu definisanu svrhu i ulogu u obrazovnom sistemu, dostupnu javnosti. Program je koncipiran tako da prati i primjenjuje sve inovacije iz oblasti obrazovanja, a prije svega osnovne pravce razvoja visokog obrazovanja u našoj zemlji, kao i ključne standarde Bolonjskog procesa. Studijski program Geoturizam, prije svega poštuje kriterije kvaliteta, fleksibilnost i efikasnost obrazovnog procesa. U savremenim tokovima razvoja društva kao neophodnost se pojavljuje potreba za mladim i kompetentnim kadrovima iz oblasti geoturizma. Upravo realizacijom ovog studijskog programa, studenti postaju sposobni stručnjaci iz oblasti geografije vezane za turizam, koji su u mogućnosti da se bave brojnim pitanjima geoturizma: autentičnost regije, tradicija, običaji, izvorna kuhinja, historijsko nasljeđe, kultura i folklor. Svrha studijskog programa Geoturizam je da studenti sagledaju perspektivu i problematiku razvoja posebnih oblika turizma koji se temelje na specifičnim motivima, potrebama i željama turista, te popularizacija prirodne i kulturne baštine i njihovog očuvanja. Veoma savremeni nastavni sadržaji usklađeni sa svjetskim tokovima i naučnim saznanjima kao i inovativni metodi edukacije, znatno doprinose rastućem značaju ovog studijskog programa i na najbolji način potvrđuju njegov kvalitet. Struktura predmeta na studijskom programu Geoturizam se temelji na stručnom odabiru predmeta, čijom će obradom i savladavanjem, studenti postati sposobni da se uključuju i učestvuju kako u nacionalnim tako i u međunarodnim geoturističkim tokovima dešavanja.

Cilj studijskog programa

Usvajanje fundamentalnih i aplikativnih znanja o turizmu kao savremenom i kompleksnom geo-prostornom, socio-kulturnom i ekonomskom fenomenu; izgradnja vještina i kompetencija da se turizam sagledava na integralan način, uz uvažavanje heterogenosti njegovih uzroka, efekata i funkcija, što čini neophodnu osnovu za uspješno obavljanje različitih poslova vezanih za teoriju i praksu savremenog razvoja turizma.

Ishod studijskog programa

Osposobljenost turizmologa da turizam sagledavaju i tumače na integralan način, kroz razvoj stvaralačkog i kritičnog mišljenja o uzrocima, efektima i funkcijama turističkih kretanja; izgradnja kompetencija i vještina turizmologa za obavljanje analitičko-stručnih, planerskih, organizacionih i operativnih poslova vezanih za teoriju i praksu turističkog razvoja.

Nastavni plan i program studija

Spisak predmeta, raspored po semestrima, broj časova po oblicima aktivne nastave, ukupno opterećenje po semestrima i broj ECTS bodova po svakom predmetu:

 

Nastavni-planovi-2019-i-20-1-geo