E-Biblioteka

PRISTUP VSTIM E-BIBLIOTECI

Naučni radovi akademskog osoblja

Kontakt info predavača

ONLINE IZVORI SA OTVORENIM PRISTUPOM:

  1. DOAJ (Directory of Open Access Journals) – preko ovog direktorija moguće je pristupiti značajnom broju naučnih časopisa otvorenog pristupa iz različitih oblasti.
  2. DOAB (Directory of Open Access Books) – moguće je pristupiti velikom broju broju akademskih knjiga otvorenog pristupa iz različitih oblasti.
  3. ODS – sistem za pristup službenim dokumentima UN-a.
  4. SCIndeks (srpski nacionalni citatni indeks) – referira naučne periodične publikacije koje izlaze u Republici Srbiji. Sadrži bibliografski opis članaka, sažetke radova i sve citirane reference, a članci objavljeni u časopisima otvorenog pristupa dati su u punom tekstu.
  5. Hrčak (portal naučnih časopisa Republike Hrvatske) – omogućava slobodan pristup velikom broju naučnih i stručnih časopisa iz različitih oblasti.