Aktualnosti

Interreg Danube GeoTour Plus Projekat – Sufinansira EU

Danube GeoTour Plus se zasniva na uspostavljenoj saradnji 9 partnera geoparkova različitog institucionalnog porijekla, 2 istraživačka i obrazovna partnera i 18 pridruženih partnera. Visoka škola za turizam i menadžment Konjic jedan je od dva obrazovna partnera na ovom projektu. Rezultati prethodnog projekta ukazuju na nove trendove koji obuhvataju budućnost geoparkova i još uvijek neiskorišteni potencijal baštine.

Depopulacija ruralnih područja, marginalizacija određenih grupa stanovnika, pokazatelji  povećane turističke potražnje za skrivenim draguljima naslijeđa, a sa druge strane, nedostaci u kompetencijama, menadžmentu, proizvodima i infrastrukturi posjetilaca postavljaju ključne izazove pred Dunavske geoparkove. Njihove ruralne teritorije obuhvataju 416 opština u 9 zemalja na površini od 14.601 km2.

Tokom protekle decenije, geoparkovi su izgubili 6% stanovništva i povećali posjetu za 77%, sa 317 000 na 562 000. Projekat ima  CILJ da kapitalizuje i dalje iskoristi nedavno razvijen zajednički turistički proizvod Dunav GeoTour, njegov ogroman potencijal baštine i postojeći model teritorijalnog razvoja geoparkova kako bi se poboljšale mogućnosti održivog turizma udaljenih ruralnih zajednica i kako bi postali inkluzivniji i cijenjeniji od strane stanovnika i posjetitelja, čineći njihove proizvode vrijednijim i prirodnim i kulturnim dobrima kojima se upravlja na uravnoteženiji i održiviji način.

Da bi se to postiglo, UNESCO-ov PRISTUP teritorijalnom razvoju geoparka bit će nadograđen inkluzivnim, inovativnim i prilagođenim rješenjima u dizajnu vrijednosti proizvoda i upravljanju posjetiteljima, zajednički testiranim i primijenjenim u geoparkovima koji učestvuju.

Ovo će rezultirati sljedećim:

• ANGAŽOVANJE ranjivih grupa u  strukture geoparkova, proizvode i usluge u skladu sa zajedničkom strategijom angažmana i 9 akcionih planova, motivisano novim mogućnostima koje nude geoparkovi i prekogranične razmjene kolega;

• GENERACIJA VRIJEDNOSTI za lokalna mala i srednja preduzeća i podizanje mogućnosti zapošljavanja za ugrožene grupe pilotiranjem 9 GeoExperiences (Geo-iskustava) kao novog participativnog modela razvoja proizvoda i funkcionalnog djela vrhunskog segmenta proizvoda Danube GeoTour i njegove buduće platforme za saradnju;

• Uravnoteženo upravljanje posjetiocima zasnovano na razvijenim i verifikovanim zajedničkim rješenjima za praćenje posjetitelja za rute, hot spots i veće teritorije, zajednički analitički alati i inicijalne mjere preraspodjele posjetitelja.

Intenzivna transnacionalna saradnja u ovim, za dunavske geoparkove i slične teritorije važnim procesima promjena, značajno će unaprijediti kompetencije svih 29 organizacija učesnica iz 8 članica U i 3 države nečlanice, u oblasti inkluzivnog integrisanog teritorijalnog razvoja, inovacija proizvoda (iskustva) upravljanje i pametno praćenje posjetitelja.

Danube GeoTour Plus stoga nije samo još jedan transnacionalni turistički proizvod, već je to put u kolaborativnu platformu koja će, nakon zatvaranja projekta, osigurati buduću održivost proizvoda Danube GeoTour i omogućiti trajno umrežavanje dunavskih geoparkova za zajedničke, održivije i inkluzivne teritorijalne ciljeve.

Ukupan budžet: 2.288.015,00 EUR

 

Interreg Danube GeoTour Plus Project- CoFunded by EU

Danube GeoTour Plus builds on established collaboration of 9 geopark partners of diverse institutional background, 2 research and education partners and 18 ASPs. Results of the previous project indicate new trends that embrace the geoparks’ future and still untapped heritage potential.

Depopulation of rural areas, marginalization of certain resident groups, signs of increased tourism demand on hidden heritage gems, and on the other side, competence, management, product and visitor infrastructure gaps raise the key CHALLENGES in front of the Danube geoparks. Their rural territories encompass 416 municipalities in 9 countries over a surface of 14,601 km2.

During the last decade, geoparks have lost 6% of the population and increased visits by 77%, from 317 000 to 562 000. The project thus AIMS to capitalize and further exploit the recently developed common Danube GeoTour tourism product, its vast heritage potential and existing geopark territorial development model so as to enhance the sustainable tourism opportunities of remote rural communities and to become more inclusive and appreciated by residents and visitors, making their products more valuable and natural and cultural assets managed in a more balanced and sustainable manner.

To achieve this, the UNESCO geopark territorial development APPROACH will be upgraded with inclusive, innovative and tailor-made solutions in product value design and visitor management, jointly tested and applied in participating geoparks.

This shall result in the following:

• ENGAGEMENT of vulnerable groups into geopark structures, products and services further to a common engagement strategy and 9 action plans, motivated by new opportunities offered by geoparks and cross-border peer exchanges;

• VALUE GENERATION for local SMEs and raising employment opportunities for vulnerable groups by piloting 9 GeoExperiences as a new participative product development model and functional part of a top-end segment of the Danube GeoTour product and its future cooperation platform;

• BALANCED VISITOR MANAGEMENT based on developed and verified common visitor monitoring solutions for routes, hot spots and larger territories, joint analytical tools and initial visitor redistribution measures.

Intense transnational cooperation in these, for Danube geoparks and similar territories important change processes, will significantly improve competences of all 29 participating organisations coming from 8 member and 3 non-member states, in the field of inclusive integrated territorial development, product (experience) innovation management and smart visitor monitoring.

Danube GeoTour Plus is thus not just another transnational tourism product but it is a path into a collaborative platform that will, after the project closure, assure future sustainability of the Danube GeoTour product and enable permanent networking of the Danube geoparks for common, more sustainable and inclusive territorial goals.

Total budget: 2.288.015,00 EUR