Visoka škola za turizam i menadžment Konjic je u saradnji sa Fakultetom islamskih studija
Novi Pazar organizovala Naučnu konferenciju sa međunarodnim učešćem pod nazivom
„Vjerski turizam i teologija“. Naučni skup je održan u sarajevskoj Gazi Husrev-begovoj
biblioteci od 25.-26.09.2019. Pored naučnika iz BiH, radove na konferenciji prezentirali su
profesori i israživači iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Rusije.
Konferencija se bavila slijedećom naučnom problematikom:
a.  Vjerske zajednice, posebno one koje su rezervisane prema turizmu kao obilježju
savremenog doba, nerijetko izbjegavaju označavati religijskim turizmom putovanja potaknuta
vjerom (npr. hodočašća);
b.  Odnos teologa prema masovnim savremenim kretanjima, i to globalnog i lokalnog
karaktera;
c.  Masovna turistička kretanja vjernika  i uloga vjerskih zajednica na našim
prostorima;
d.  Mogu li oni koji su završili teologiju, a koji djeluju unutar vjerskih organizacija, da
se bave vjerskim turizmom?;
e. Da li bi organizacija vjerskog turizma možda trebala da se sistemski/sustavno uredi
kako bi se  vjerski turizam podigao na jedan zavidan nivo, što bi  podiglo i sam kvalitet
pružanja usluga;
f.  Vjerski objekti kao turističke atrakcije. 
Shvaćen na moderan način, religijski turizam doživljava svoju ekspanziju i uklapa se u
globalne turističke tokove. Budući da je riječ o ekonomski vrlo korisnom obliku turizma, a
Bosna i Hercegovina ima itekako šta da pokaže svijetu, ovakav projekat potiče iznalaženje
načina za sistemskim rješenjima te bolju promociju BIH u svijetu, zahvaljujući
multidisciplinarnom pristupu stručnjaka različitih profila.

Source: AMT Studio