Aktualnosti

UPIS 2019/20

Na osnovu člana 89. Zakona o visokom obrazovanju HNK (br. 4/12), člana 75. Statuta Visoke škole za turizam i menadžment Konjic, te na osnovu Odluke Senata Visoke škole za turizam i menadžment Konjic br. S-II-1/19 od dana 14.02.2019.godine, Visoka škola za turizam i menadžment Konjic raspisuje:

KONKURS

za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2019/2020. godini na slijedećim smjerovima:

 • Menadžment informacionih tehnologija
 • Menadžment u turizmu
 • Geoturizam
 • Osnove menadžmenta
 • Komunikologija i turizam

U prvu godinu studija u akademskoj 2019/2020.godini, kandidati se upisuju u skladu sa Odlukom Senata Visoke škole za turizam i menadžment Konjic, od 14.02.2019. godine i Odlukom o davanju saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport HNK, broj: 05-03-40-484-1/19, od 17.06.2019.godine.

Za prijavu na konkurs za upis u prvu godinu studija, kandidat je dužan predati slijedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za upis u kojem je naznačen studijski program na koji konkuriše;
 • Diplomu i originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuću nostrifikaciju dokumenata;
 • Dvije fotografije
 • Rodni list
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Ljekarsko uvjerenje

Konkurs je otvoren od 17.06.2019.- 01.10.2019. godine.

Sve informacije o upisu mogu se dobiti na adresi: Visoka škola za turizam i menadžment Konjic, Varda br.1. Konjic, putem telefona 036/727-330, te na web site-u www.vstim-konjic.ba i Facebook stranici Visoke škole za turizam i menadžment Konjic.